Regulacje EEM

Regulamin Polityka prywatności

Regulamin Systemu Finansowania Kapitałowego i Serwisu Internetowego

Emerging Europe Marketplace
www.eemarketplace.com

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. ZAKRES REGULAMINU

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.eemarketplace.com, podstawowe warunki zawierania oraz rozwiązywania umów z Operatorem Serwisu, tryb postępowania reklamacyjnego, prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Operatora Serwisu oraz Użytkowników Serwisu, a także zasady akceptowania Projektów, realizowania finansowania oraz kwestie dotyczące komunikacji i relacji inwestorskich.

2. Operatorem Serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.eemarketplace.com jest spółka pod firmą Emerging Europe Marketplace Spółka z graniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Adama Branickiego 17, 02-972 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000754584, NIP 9512471730.

3. Warunkiem przystąpienia do korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.eemarketplace.com jest zapoznanie się z treścią i akceptacja niniejszego Regulaminu, a także zasad dotyczących Polityki Prywatności Serwisu, opisanych w odrębnym dokumencie stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.

4. Operator Serwisu zastrzega, że z usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownik, rozpoczynając korzystanie z Serwisu internetowego oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a sposób w jaki korzysta z Serwisu oraz poszczególnych usług świadczonych za jego pośrednictwem jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego oraz nie narusza praw osób trzecich.

5. Operator Serwisu udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.eemarketplace.com w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

6. Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do Projektów, w związku z którymi użytkownicy Serwisu podejmują działania inicjując je poprzez skorzystanie z Serwisu, zmierzające do realizacji danego Projektu.

§ 2. DEFINICJE

Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

1) Emerging Europe Marketplace Sp. z o.o. (również Operator Serwisu) - spółka pod firmą Emerging Europe Marketplace Spółka z graniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Adama Branickiego 17, 02-972 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000754584, NIP 9512471730;

2) Dokument Ofertowy, Dokument Informacyjny lub Memorandum Informacyjne – dokument zawierający opis podstawowych parametrów finansowania danego Projektu, oraz informacje o Spółce będącej autorem Projektu i zamierzającej zaciągnąć na własny rachunek zobowiązania wynikające z udzielonego jej finansowania, w tym przede wszystkim o jej sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej;

3) Wartość Projektu – całkowita wartość finansowania, pozyskiwanego przez Spółkę w ramach finansowania danego Projektu;

4) Subskrypcja (Składanie Zapisów) – procedura gromadzenia przez Spółkę środków finansowych od Zarejestrowanych Użytkowników (Inwestorów) Serwisu internetowego, związana z tworzeniem udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, emisją dłużnych lub udziałowych Instrumentów Finansowych lub innych zbywalnych instrumentów finansowych służących pozyskiwaniu kapitału, prowadzona zgodnie z zasadami przewidzianymi w Regulaminie w określonym przedziale czasowym, w którym Inwestor może udzielić finansowania na rzecz wybranego przez siebie Projektu; pojęcie to oznacza również, zależnie od kontekstu, każdy inny rodzaj finansowania, jakie pozyskiwane jest przez Spółkę przy wykorzystaniu infrastruktury i rozwiązań technologicznych i regulacyjnych Serwisu Internetowego.

5) Karta Spółki - dokument stanowiący zbiór podstawowych informacji o Spółce, wypełniany i przekazywany Operatorowi Systemu na udostępnionym przez niego formularzu;

6) Kodeks cywilny – ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2017 poz. 459);

7) Konto – indywidualne konto, zakładane przez Użytkownika w Serwisie poprzez dobrowolne wprowadzenie danych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Usług Serwisu Internetowego oraz zawierające informacje o działaniach Użytkownika w tym Serwisie;

8) Instrumenty Finansowe – instrumenty stwierdzające istnienie zadłużenia Spółki bądź reprezentujące udział w podwyższonym kapitale zakładowym, wyemitowane przez Spółkę i będące przedmiotem dokonywanej przez nią Oferty;

9) Projekt (również Oferta) – propozycja przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym lub gospodarczym, związana z dokonaniem przez Spółkę emisji Instrumentów Finansowych i zaoferowaniem ich Inwestorom w zamian za ich finansowe zaangażowanie w realizację celów inwestycyjnych określonych przez Spółkę w ramach Projektu albo też związana z zamierzeniem polegającym na pozyskiwaniu innego rodzaju finansowania niż poprzez emisję Instrumentów Finansowych;

10) Inwestor – Zarejestrowany Użytkownik Serwisu, który dobrowolnie udziela finansowania na rzecz wybranego przez siebie Projektu;

11) Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i warunki korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.eemarketplace.com, podstawowe warunki zawierania oraz rozwiązywania umów z Operatorem Serwisu, tryb postępowania reklamacyjnego, prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Operatora Serwisu oraz Użytkowników Serwisu, a także zasady akceptowania Projektów, generalne reguły realizowania finansowania oraz kwestie dotyczące komunikacji i relacji inwestorskich wraz z wymienionymi w treści dokumentu załącznikami stanowiącymi integralną część Regulaminu;

12) Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

13) Sekcja Internetowa – sekcja internetowa będąca wydzieloną przestrzenią aktywowaną, utrzymywaną, zarządzaną i zamykaną na podstawie decyzji Spółki, w której Spółka udostępnia Użytkownikom informacje o Projekcie oraz prezentuje materiały związane ze Spółką i prowadzoną przez nią działalnością, a także poprzez którą inicjowany jest proces finansowania;

14) Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.eemarketplace.com będący elektronicznym systemem informacyjnym obsługiwanym i zarządzanym przez Operatora Serwisu;

15) Spółka (również Projektodawca) – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w szczególności lecz nie wyłącznie w formie spółki akcyjnej, spółki komandytowo-akcyjnej bądź spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który ubiega się o finansowanie swojego Projektu;

16) Strona/y – Operator Serwisu i/lub Zarejestrowany Użytkownik;

17) Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, zawierana pomiędzy Operatorem Serwisu a Zarejestrowanym Użytkownikiem;

18) Usługi – usługi Operatora Serwisu polegające na udostępnieniu środowiska elektronicznego i komunikacyjnego zakwalifikowanym przez Operatora Serwisu podmiotom pozyskującym finansowanie oraz podmiotom udzielającym finansowania a także innym użytkownikom, przy wykorzystaniu zarządzanej przez Operatora Serwisu infrastruktury technologicznej i regulacyjnej; Operator nie świadczy żadnej usługi w zakresie oferowania i proponowania nabycia, jeśli finansowanie miałoby zachodzić poprzez emisję Instrumentów Finansowych;

19) Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538);

20) Ustawa o Ochronie Danych Osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883);

21) Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204);

22) Ustawa o Usługach Płatniczych – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175);

23) Ustawa o Zbiórkach Publicznych- ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U. 2014 poz. 498);

24) Ustawa o Ofercie Publicznej - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539);

25) Ustawa o funduszach inwestycyjnych – ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2018.1355);

26) Prawo bankowe – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939);

27) Ustawa o obligacjach - Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. 2015 poz. 238);

28) Użytkownik - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca w imieniu własnym, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca bezpośrednio, w ograniczonym zakresie, z funkcjonalności Serwisu internetowego;

29) Zarejestrowany Użytkownik - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca w imieniu własnym, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zarejestrowana w Serwisie internetowym i korzystająca bezpośrednio z jego funkcjonalności w pełnym zakresie. Zarejestrowanym użytkownikiem może być Spółka jako Projektodawca oraz Inwestor jako udzielający finansowania na rzecz Projektu.

§ 3. OŚWIADCZENIA

1. Przedmiotem działalności Serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.eemarketplace.com jest zarządzanie infrastrukturą technologiczną, komunikacyjną i regulacyjną oraz jej udostępnianie, wskutek czego umożliwione jest kierowanie przez Projektodawców bezpośrednio do potencjalnych Inwestorów propozycji finansowania Projektów w ramach działalności gospodarczej Projektodawców, w oparciu o udostępniane Użytkownikom narzędzia i infrastrukturę technologiczną, za pośrednictwem której Zarejestrowani Użytkownicy mogą ubiegać się o finansowanie zakwalifikowanych Projektów lub też udzielać finansowania prezentowanym w Serwisie Projektom innych Użytkowników.

2. Emerging Europe Marketplace Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Operator Serwisu niniejszym oświadcza, że:

1) jest wyłącznym właścicielem oraz administratorem Serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.eemarketplace.com;

2) nie ma żadnego udziału finansowego w Projektach realizowanych przy wykorzystaniu usług Serwisu;

3) finansowanie jako proces realizowany pomiędzy Użytkownikami Serwisu, o ile następuje poprzez emisję Instrumentów Finansowych, podlega warunkom, o których mowa w Art. 7 ust. 8a Ustawy o Ofercie, a także art. 53 ust. 9c Ustawy o Ofercie;

4) świadczy na rzecz Użytkowników i Zarejestrowanych Użytkowników usługi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną;

5) nie prowadzi działalności maklerskiej oraz nie wykonuje czynności maklerskich, o których mowa w art. 69 ust. 2 oraz 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;

6) nie prowadzi działalności gospodarczej jako firma inwestycyjna w rozumieniu art. 3 pkt 33 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;

7) nie prowadzi działalności jako fundusz inwestycyjny i nie zarządza alternatywnym funduszem inwestycyjnym ani nie jest takim funduszem, w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych;

8) nie prowadzi działalności gospodarczej jako instytucja płatnicza oraz nie wykonuje usług płatniczych w rozumieniu art. 2 pkt 11 oraz art. 3 ust. 1 Ustawy o Usługach Płatniczych;

9) działalność Operatora Serwisu internetowego nie podlega przepisom Ustawy o Zbiórkach Publicznych.

ROZDZIAŁ II

TECHNICZNE I REGULACYJNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

§ 4. ZASADY OGÓLNE

1. Korzystanie z Serwisu internetowego odbywa się przy wykorzystaniu systemu, zapewniającego możliwość przetwarzania i przechowywania, a także wysyłania i odbierania danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.

2. Do prawidłowego korzystania z Serwisu internetowego niezbędne są:

a) aktywne połączenie z siecią Internet, pozwalające na obustronną komunikację przez protokół https,

b) posiadanie aktywnego adresu e-mail, z którego Użytkownik może bez przeszkód korzystać,

d) zainstalowanie przeglądarki stron internetowych, pozwalającej na wyświetlanie dokumentów hipertekstowych, obsługującej skryptowy język programowania JavaScript i akceptującej pliki Cookies (zaleca się przeglądarki: Internet Explorer (wersja ≥ 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari).

3. Użytkownicy oraz Zarejestrowani Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, a także przy zachowaniu poszanowania dóbr osobistych oraz praw autorskich osób trzecich.

4. Korzystając z Serwisu Użytkownicy oraz Zarejestrowani Użytkownicy zobowiązują się do:

a) powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu internetowego lub naruszyć struktury baz danych i systemów teleinformatycznych Serwisu, w szczególności do niepodejmowania prób wprowadzania do systemu informatycznego Serwisu szkodliwych danych (złośliwego oprogramowania, w tym wirusów, plików szpiegujących, „robaków” itp.),

b) przestrzegania praw autorskich i praw własności intelektualnej Operatora Serwisu oraz Użytkowników Serwisu,

c) niewykorzystywania Serwisu do przesyłania wiadomości o charakterze spamu oraz wiadomości o treściach marketingowych, w tym niezamówionych informacji handlowych,

d) wykorzystywania udostępnionych im danych identyfikujących innych Użytkowników wyłącznie w celach określonych niniejszym Regulaminem.

5. Wszyscy Użytkownicy mogą zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Operatora Serwisu: support@eemarketplace.com wszelkie treści i działania, które w ich opinii w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 5. PROCES REJESTRACJI UŻYTKOWNIKÓW W SERWISIE INTERNETOWYM

1. Dostęp do treści zamieszczonych w Serwisie możliwy jest zarówno bez dokonywania rejestracji i zalogowania się w Serwisie (ograniczony dostęp do Serwisu), jak również po przeprowadzeniu procedury rejestracji i zalogowaniu się (pełny dostęp do Serwisu).

2. Użytkownik posiadający ograniczony dostęp do Serwisu może przeglądać ogólnodostępne treści publikowane na stronach Serwisu, w tym treści dotyczące zakończonych Projektów. Dostęp do niektórych treści oraz usług oferowanych w ramach Serwisu, w tym w szczególności dostęp do informacji prezentowanych w Sekcji Internetowej Spółki na temat aktualnie realizowanych przez Projektów możliwy jest po uzyskaniu pełnego dostępu do Serwisu, a więc po dokonaniu rejestracji w Serwisie.

3. Użytkownik posiadający pełny dostęp do Serwisu może korzystać z wszystkich usług oferowanych w ramach Serwisu oraz przeglądać wszystkie treści i materiały publikowane w Serwisie oraz w Sekcji Internetowej Spółki.

4. Użytkownik może dokonać rejestracji w Serwisie wyłącznie w imieniu własnym bądź w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. W sytuacji, w której Użytkownik dokonuje rejestracji w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej domniemywa się, że posiada ważne w świetle obowiązujących przepisów prawa pełnomocnictwo lub jest przedstawicielem tych podmiotów.

5. Utworzenie Konta w Serwisie internetowym jest dobrowolne. Czynności rejestracyjne są czynnością jednorazową.

6. W celu utworzenia Konta w Serwisie internetowym, Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego, dostępnego w Serwisie.

7. Formularz rejestracyjny dla Użytkownika działającego w imieniu własnym wymaga uzupełnienia pól o następujące dane:

1) imię i nazwisko,

2) numer telefonu,

3) adres e-mail,

4) numer PESEL lub, a w przypadku nieposiadania takiego numeru, numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

8. Utworzenie Konta w Serwisie internetowym wymaga także ustanowienia hasła, składającego się z co najmniej 8 (ośmiu) znaków oraz złożenia oświadczenia (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola) w przedmiocie akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności, opisanej w załączniku nr 1 do Regulaminu.

9. Formularz rejestracyjny dla Użytkownika działającego w imieniu w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, wymaga oprócz danych i działań wskazanych w ust. 7, dodatkowo uzupełnienia pól o nazwę podmiotu, w imieniu którego działa Użytkownik, ze wskazaniem jego siedziby, adresu, numeru wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (lub w innym rejestrze, z jego określeniem), numeru NIP (lub numeru REGON), a także złożenia oświadczenia (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola) o posiadaniu odpowiednich pełnomocnictw lub upoważnień.

10. Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika wysyłany jest link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces Rejestracji i wyraża wolę zawarcia z Operatorem Serwisu Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieoznaczony oraz stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

11. Z chwilą zawarcia Umowy Użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym z funkcji wejścia do obszaru, w którym prezentowane są Projekty w toku finansowania, tj. do obszaru, w którym skonkretyzowane treści na temat Projektów są udostępniane wyłącznie przez Spółki, ponoszące wyłączną odpowiedzialność za te treści i składane w związku z nimi i w ich kontekście oświadczenia i zapewnienia. Użytkownik uzyskuje również możliwość finansowania Projektów lub zgłoszenia propozycji Projektu.

12. Po utworzeniu Konta i jego aktywacji Użytkownik może uzupełniać lub edytować uprzednio wprowadzone dane.

13. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych wskazanych przez Użytkowników w formularzu rejestracyjnym, w szczególności poprzez weryfikację informacji podanych w procesie rejestracji w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

14. Użytkownik jest zobowiązany do nieudostępniania loginu i hasła do Konta Użytkownika osobom trzecim oraz do aktualizacji danych podanych w procesie rejestracji w przypadku ich zmiany.

15. Zawierając Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 10, Użytkownik jednocześnie oświadcza, że:

1) zapoznał się z treścią Regulaminu (w szczególności w części dotyczącej ryzyka inwestycyjnego opisanego w § 15 niniejszego Regulaminu), i w całości akceptuje jego postanowienia,

2) dane umieszczone przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw innych podmiotów,

3) wyraża zgodę na przetwarzanie, na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych, swoich danych w zakresie określonym w ust. 7 i 8,

4) jest świadomy odpowiedzialności za umieszczenie w Serwisie danych osobowych, dokumentów, materiałów lub wizerunku osób trzecich bez właściwej zgody tych osób,

5) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany przez siebie w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej informacji związanych z funkcjonowaniem i działalnością Serwisu w tym w szczególności informacji od Operatora Serwisu dotyczących ewentualnych utrudnień, zmian czy przerw technicznych w działaniu Serwisu.

§ 6. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Operator Serwisu udziela Użytkownikom upoważnienia do korzystania z funkcjonalności Serwisu w zakresie przewidzianym dla poszczególnych Użytkowników.

2. Upoważnienie udzielone Użytkownikom przez Operatora Serwisu nie obejmuje upoważnienia do:

1) ingerencji w pracę systemów Serwisu w jakimkolwiek zakresie i w jakimkolwiek celu,

2) usuwania lub modyfikowania znaków towarowych Operatora Serwisu, ani żadnych innych.

3. Operator Serwisu jest właścicielem praw autorskich, innych praw własności intelektualnej, know-how oraz innych praw do Serwisu, wszelkich komponentów wykorzystywanych przez Serwis i niezbędnych do jego działania, w tym systemów informatycznych, lub posiada odpowiednie upoważnienia (licencje) na ich wykorzystanie. Operator Serwisu zastrzega, że na podstawie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Użytkownik nie uzyskuje praw i licencji odnoszących się do Serwisu innych niż wskazane w ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 2.

4. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, niewykorzystywania znaków towarowych i nazw handlowych (zarejestrowanych lub nie) prezentowanych w Serwisie lub do których uzyskuje dostęp w związku z usługami świadczonymi przez Operatora Serwisu.

5. Jeśli jakakolwiek treść zamieszczona w Serwisie przez Użytkownika narusza prawa własności intelektualnej stron trzecich, Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia tej treści oraz do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Operatora Serwisu w wyniku takiego naruszenia. W przypadku, gdy Operator Serwisu zostanie poinformowany lub podejrzewa, że treści zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich, Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do żądania natychmiastowego usunięcia takich treści przez Użytkownika.

6. Wszystkim plikom prezentowanym w Sekcji Spółki składającym się na dokumentację Spółki w związku z prowadzonym przez nią Projektem, może być nadana przez Spółkę pieczęć graficzna lub inny elektroniczny symbol z oznaczeniem źródła, z którego dany plik pochodzi oraz daty, w której plik został opublikowany w Sekcji Spółki. Spółka jest zobowiązana do wyłączenia możliwości edycji plików i do zabezpieczenia ich przed możliwością zapisu.

§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA SERWISU

1. Operator Serwisu jest odpowiedzialny za zapewnienie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem Serwisu, w szczególności jest zobowiązany do:

a) zapewniania ciągłości pracy systemu,

b) bieżącego kontrolowania poprawności wykorzystania Serwisu przez jego Użytkowników;

c) zarządzania elementami systemu odpowiedzialnymi za uwierzytelnianie i poufność przesyłanych informacji.

2. Operator Serwisu zobowiązuje się do uprzedniego poinformowania Użytkowników oraz Zarejestrowanych Użytkowników o planowanej modernizacji Serwisu oraz wynikającej z niej czasowej niedostępności Serwisu lub Konta, w formie ogłoszenia w Serwisie (dostępnego dla wszystkich Użytkowników) i właściwego zawiadomienia skierowanego pocztą elektroniczną (na adresy e-mail Zarejestrowanych Użytkowników).

3. Oprócz wyłączeń odpowiedzialności Operatora Serwisu już uwzględnionych w przepisach niniejszego Regulaminu, Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niezawinioną materializacją ryzyka operacyjnego.

§ 8. REKLAMACJE

1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Usługi, o których mowa w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Operatora Serwisu lub gdy są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Złożenie reklamacji polega na poinformowaniu Operatora Serwisu o zaistniałej nieprawidłowości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail support@eemarketplcace.com lub pisma przesłanego na adres siedziby Operatora Serwisu.

3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny, numer telefonu, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz żądanie Użytkownika.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator Serwisu zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Operator Serwisu jest zobowiązany do rozpoznania reklamacji w terminie 30 dni od jej otrzymania i poinformowania Użytkownika o wyniku rozpatrzenia jego reklamacji i zajętym przez siebie stanowisku. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, bieg terminu do rozpatrzenia reklamacji liczony jest od momentu uzupełnienia danych przez Użytkownika.

6. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, chyba że zgłosił on chęć otrzymania odpowiedzi w innej formie.

7. Operator Serwisu nie rozpatruje i nie udziela odpowiedzi na reklamacje, które zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu powinny zostać skierowane do Spółki.

8. Operator Serwisu prowadzi rejestr wszystkich otrzymanych reklamacji, a także środków jakie zostały wprowadzone w związku ze złożonymi reklamacjami.

§ 9. ROZWIĄZANIE UMOWY Z OPERATOREM SERWISU

1. Umowa, która obejmuje swoim zakresem tylko świadczenie usług polegających na prowadzeniu Konta w Serwisie może zostać rozwiązana przez Zarejestrowanego Użytkownika w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym poprzez usunięcie Konta w Serwisie internetowym. Konto usuwane jest przez Operatora Serwisu na żądanie Zarejestrowanego Użytkownika skierowane na adres e-mail Operatora Serwisu: support@eemarketplace.com. Informacja zawierająca potwierdzenie usunięcia Konta przesyłana jest na adres e-mail, jaki wskazany został przez Zarejestrowanego Użytkownika w procesie rejestracji w Serwisie.

2. Umowa, która obejmuje swoim zakresem świadczenie usług polegających na prowadzeniu Konta w Serwisie oraz umożliwieniu Spółce przeprowadzenia finansowania Projektu przy wykorzystaniu obszaru internetowego, do którego dostęp techniczny uzyskuje się poprzez Serwis, może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.

3. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy, o której mowa w ust. 1 i 2 ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim zawiadomieniu Zarejestrowanego Użytkownika i wskazaniu przyczyny wypowiedzenia umowy, w przypadku gdy:

1) Zarejestrowany Użytkownik korzystał z usług Operatora Serwisu lub Konta w sposób sprzeczny z warunkami określonymi Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym jeśli swoim działaniem narusza prawa autorskie bądź prawa własności intelektualnej stron trzecich;

2) Zarejestrowany Użytkownik w trakcie procesu rejestracji lub w trakcie korzystania z Usług Operatora Serwisu wprowadził nieprawdziwe lub nieprawidłowe dane (lub istnieją uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości bądź prawidłowości), czego skutkiem były lub są istotne trudności lub brak możliwości świadczenia usług przez Operatora Serwisu;

3) Zarejestrowany Użytkownik nie dokonał aktualizacji danych w związku z ich zmianą, czego skutkiem były lub są istotne trudności lub brak możliwości świadczenia usługi przez Operatora;

4) Zarejestrowany Użytkownik działał na szkodę Operatora Serwisu, w szczególności poprzez podejmowanie działań zmierzających do utrudnienia lub zakłócenia funkcjonowania Serwisu internetowego.

§ 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Kwestie dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją usług oferowanych przez Serwis internetowy regulują przepisy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

2. Szczegółowe zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka Prywatności Serwisu internetowego opisana w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ III

WARUNKI KWALIFIKOWANIA PROJEKTÓW, REALIZOWANIA FINANSOWANIA, ZASADY KOMUNIKACJI ORAZ OBOWIĄZKI SPÓŁEK W RAMACH RELACJI INWESTORSKICH

§ 11. AKCEPTACJA PROJEKTÓW, ZAKRES WYMAGANEJ DOKUMENTACJI ORAZ ZASADY DOTYCZĄCE PREZENTOWANIA PROJEKTÓW W SERWISIE INTERNETOWYM

1. Emerging Europe Marketplace Sp. z o.o. jako Operator Serwisu jest wyłącznie technologicznym partnerem Spółki w zakresie przeprowadzanej przez nią Oferty nabycia Instrumentów Finansowych lub posłużenia się innymi instrumentami finansowania, a także określa standardy relacji inwestorskich i zapewnia bezpieczeństwo prawne operacji prowadzonych w oparciu o Serwis Internetowy. Operator Serwisu dostarcza Spółce niezbędną infrastrukturę i środki techniczne, przy wykorzystaniu których Spółka może ubiegać się o finansowanie swoich przedsięwzięć inwestycyjnych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. W szczególności Operator Serwisu ustanawia techniczną możliwość przenoszenia się przez Użytkowników w obszar zarządzany przez Spółkę, w którym wyłącznie przez Spółkę prezentowane są Projekty, których dotyczy propozycja udzielenia finansowania. Ustanowienie tej możliwości poprzedzone jest zakwalifikowaniem Projektu i zamieszczeniem przez Spółkę stosownych treści w zarządzanym przez Spółkę obszarze internetowym.

2. Do zgłoszenia Projektu uprawniony jest wyłącznie Zarejestrowany Użytkownik. Zrejestrowanie w Serwisie internetowym w charakterze Projektodawcy poprzedzone jest zawarciem właściwej umowy o świadczenie usług pomiędzy Operatorem Serwisu a Spółką, określającej zakres tych usług, wzajemne zobowiązania Stron oraz szczegóły związane z wynagrodzeniem przysługującym Operatorowi Serwisu z tytułu świadczonych usług.

3. Spółka ubiegająca się o finansowanie swojego Projektu przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej i technologicznej oferowanej przez Serwis zobowiązana jest do przedstawienia Operatorowi Serwisu właściwej dokumentacji (Właściwa Dokumentacja), na którą składają się:

1) Karta Spółki – składana na formularzu opracowanym przez Operatora Serwisu i zawierająca następujące dane:

a) nazwa firmy Spółki,

b) numery KRS, NIP i REGON,

c) adres siedziby Spółki, dane kontaktowe (telefon, adres e-mail, strona www),

d) data założenia Spółki oraz wskazanie branży w jakiej Spółka działa z uwzględnieniem informacji czy działalność prowadzona przez Spółkę wymaga posiadania licencji bądź zezwolenia, a w przypadku gdy wymóg taki istnieje – dodatkowo wskazanie przedmiotu i numeru zezwolenia bądź licencji oraz organu, który je wydał,

e) imiona i nazwiska osób lub nazwy firm (ze wskazaniem numerów KRS, REGON) będących akcjonariuszami Spółki, ze wskazaniem liczby posiadanych udziałów w kapitale zakładowym Spółki,

f) imiona i nazwiska członków zarządu Spółki oraz, w przypadku gdy została powołana, członków Rady Nadzorczej Spółki, z uwzględnieniem informacji, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,

2) statut Spółki, umowa Spółki bądź inny akt założycielski regulujący podstawowe kwestie jej funkcjonowania;

3) sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy (chyba, że pierwszy rok obrotowy nie zakończył się),

4) Dokument Ofertowy, Dokument Informacyjny lub Memorandum informacyjne zawierające co najmniej:

a) podstawowe informacje o Spółce, w tym informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach i ich udziale w przychodach ze sprzedaży Spółki,

b) opis warunków i zasad oferty, ze wskazaniem oferowanych Instrumentów Finansowych lub innych instrumentów (środków) służących pozyskiwaniu finansowania oraz określeniem ich liczby, łącznej wartości, a także minimalnego progu emisji,

c) określenie podstawy prawnej emisji oferowanych Instrumentów Finansowych lub innych instrumentów (środków) służących pozyskiwaniu finansowania ze wskazaniem daty i formy podjęcia przez organ lub osoby uprawnione decyzji o emisji lub pozaemisyjnym sposobie finansowania, z przytoczeniem jej treści,

d) opis celów emisji lub pozaemisyjnego sposobu finansowania, na które mają być przeznaczone środki uzyskane z emisji Instrumentów Finansowych lub innych instrumentów służących pozyskiwaniu finansowania,

e) opis istotnych czynników ryzyka, na jakie może być narażony Inwestor, a w szczególności czynników związanych z sytuacją gospodarczą, majątkową i finansową Spółki,

f) opis podstawowych zasad polityki Spółki co do wypłaty dywidendy w przyszłości,

g) informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem Instrumentów Finansowych lub innych instrumentów (środków) służących pozyskiwaniu finansowania objętych Dokumentem Ofertowym, Dokumentem Informacyjnym lub Memorandum informacyjnym w tym wskazanie płatnika podatku,

h) oświadczenie Spółki, opatrzone podpisami osób uprawnionych do jej reprezentowania, zawierające stwierdzenie, że zgodnie z jej najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie Ofertowym, Dokumencie Informacyjnym lub Memorandum informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na wycenę Instrumentów Finansowych lub innych instrumentów (środków) służących pozyskiwaniu finansowania będących przedmiotem Oferty Spółki, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z sytuacją gospodarczą, majątkową i finansową Spółki,

i) oświadczenie Spółki, opatrzone podpisami osób uprawnionych do jej reprezentowania, zawierające stwierdzenie, że wobec Spółki nie toczy się postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne ani żadne inne postępowanie przed organami władzy publicznej, które może mieć istotny wpływ na sytuację finansową Spółki,

5) biznes plan - zawierający prezentację modelu biznesowego, opis strategii rozwoju Spółki po pozyskaniu finansowania, prognozę sprzedaży i przychodów, określenie stopnia zaawansowania przedsięwzięcia, na zrealizowanie którego Spółka ubiega się o finansowanie.

4. W przypadku, gdy przedmiotem Oferty Spółki są dłużne Instrumenty Finansowe, Dokument Ofertowy, Dokument Informacyjny lub Memorandum informacyjne o których mowa w ust. 3 powinien dodatkowo zawierać informacje dotyczące warunków wykupu, wypłaty oprocentowania, a także wysokości i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenia podmiotu udzielającego zabezpieczenia.

5. Dokumentacja, o której mowa w ust. 3 i 4 powinna zostać sporządzona przez Spółkę zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa i poszanowaniem praw osób trzecich.

6. Dokumentacja, o której mowa w ust. 3 i 4 może zostać sporządzona w języku polskim lub w języku angielskim albo w obu tych językach.

7. Operator Serwisu może żądać przedstawienia przez Spółkę dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów związanych z emisją Instrumentów Finansowych lub innych instrumentów (środków) służących pozyskiwaniu finansowania objętych Dokumentem Ofertowym, Dokumentem Informacyjnym lub Memorandum.

8. W przypadku, gdy Spółka poweźmie informacje o błędach w Dokumencie Ofertowym, Dokumencie Informacyjnym lub Memorandum informacyjnym lub o zaistnieniu okoliczności lub zdarzeń, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową Spółki, a które miały miejsce w okresie od dnia przekazania Operatorowi Serwisu dokumentacji, o której mowa ust. 3 z zastrzeżeniem ust. 4 do dnia podjęcia przez Operatora Serwisu decyzji w sprawie akceptacji Projektu Spółki, Spółka zobowiązana jest do niezwłocznego przekazania tych informacji Operatorowi Serwisu oraz do aktualizacji Właściwej Dokumentacji.

9. Operator Serwisu dokonuje weryfikacji i oceny dokumentów oraz materiałów wymienionych w ust. 3 i 4 w szczególności pod względem ich zgodności z ogólnymi zasadami rynkowymi oraz zastrzega sobie prawo do zapewnienia możliwości wejścia technicznego do obszaru internetowego zarządzanego przez Spółkę, o którym mowa w ust. 1, jedynie Spółkom, których Projekty w procesie akceptacji zostały ocenione pozytywnie (zostały zakwalifikowane).

10. Operator Serwisu podejmuje decyzję o akceptacji Projektu albo o odmowie akceptacji Projektu w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania przez Spółkę wszystkich dokumentów, oświadczeń i informacji, o których mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 4. W przypadku, gdy przekazane dokumenty są niekompletne lub powstaje konieczność uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów, bieg terminu do podjęcia decyzji przez Operatora Serwisu, rozpoczyna się od dnia uzupełnienia dokumentacji lub przekazania Operatorowi Serwisu wymaganych wyjaśnień.

11. Operator Serwisu może podjąć decyzję o odmowie akceptacji Projektu, w szczególności jeżeli:

1) nie została złożona kompletna dokumentacja określona w ust. 3 z zastrzeżeniem ust. 4 lub jeżeli złożona dokumentacja odbiega znacząco od wymogów określonych w ust. 3 z zastrzeżeniem ust. 4;

2) przedmiotem Projektu jest realizacja przedsięwzięcia o charakterze bezprawnym;

3) dla jego realizacji konieczne jest spełnienie szczególnych wymogów prawnych.

12. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji Projektu, a także do odmowy przyjęcia Projektu danej Spółki do procesu akceptacji, bez podania przyczyny.

13. Postanowienia poprzedzające, dotyczące Właściwej Dokumentacji i zasad kwalifikowania Projektów, stosują się odpowiednio dla każdego Projektu zakładającego finansowanie innego rodzaju niż przez emisję Instrumentów Finansowych, niezależnie od tego czy odpowiednie stosowanie zostało wyraźnie zastrzeżone w odpowiednich postanowieniach.

14. Warunkiem otwarcia przez Operatora Serwisu technicznej możliwości przenoszenia się przez Użytkowników Zarejestrowanych w obszar internetowy zarządzany przez Spółkę, w którym treści plasowane są wyłącznie przez Spółkę, w myśl postanowień poprzedzających, jest:

1) akceptacja Projektu Spółki przez Operatora Serwisu,

2) złożenie przez Spółkę zawiadomienia do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w formie, w terminie i na zasadach przewidzianych w art. 53 ust. 9c Ustawy o Ofercie, jeżeli jest to wymagane,

3) opublikowanie w obszarze internetowym zarządzanym przez Spółkę, o którym mowa w ust. 1, dedykowanej Projektowi Spółki Właściwej Dokumentacji.

15. Spółka może zamieścić w zarządzanym przez siebie obszarze internetowym (Sekcji Internetowej dedykowanej Projektowi Spółki i dostępnej dla Zarejestrowanych Użytkowników) inne dane, materiały, dokumenty lub informacje, których udostępnienie uzna za niezbędne lub celowe, z zastrzeżeniem że wszelkie treści i materiały związane z Projektem Spółki publikowane są w Sekcji Spółki po ich uprzednim zweryfikowaniu pod względem zgodności z Regulaminem i zatwierdzeniu przez Operatora Serwisu. Spółka ma także możliwość zamieszczenia w Sekcji Internetowej dedykowanej Projektowi Spółki filmów reklamowych, animacji, prezentacji multimedialnych i innych materiałów; zasada weryfikacji i zatwierdzenia przez Operatora Serwisu, wyrażona w zdaniu poprzednim, stosuje się także do tego rodzaju treści.

16. Dokumenty i materiały Spółki publikowane w Sekcji Internetowej Spółki są własnością Spółki. Operator Serwisu nie zmienia w żaden sposób treści opracowanych przez Spółkę. Jeżeli wymienione w zdaniu poprzedzającym dokumenty i materiały naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa autorskie bądź osobiste osób trzecich, w zakresie w jakim Operator Serwisu poweźmie informację o takim naruszeniu, Operator Serwisu kieruje do Spółki żądanie sprostowania, zmiany lub usunięcia określonych treści.

17. Operator Serwisu ma prawo w dowolnym czasie zablokować techniczny dostęp, z poziomu Serwisu Internetowego zarządzanego przez Operatora Serwisu, do obszaru internetowego zarządzanego przez Spółkę (do Sekcji dedykowanej Projektowi), za uprzednim powiadomieniem Spółki, w szczególności w przypadku gdy Spółka narusza obowiązujące przepisy prawa, przepisy niniejszego Regulaminu lub jakiekolwiek inne warunki mające zastosowanie do Serwisu internetowego.

18. Ofertę Spółki uznaje się za zakończoną sukcesem w przypadku skutecznego złożenia przez Inwestorów zapisów na wszystkie Instrumenty Finansowe oferowane przez Spółkę, bądź w przypadku osiągnięcia minimalnego progu emisji oraz pod warunkiem wydania lub gotowości wydania Inwestorom Instrumentów Finansowych emitowanych celem finansowania Projektu albo też w przypadku pozyskania finansowania zgodnie z warunkami Projektu, w przypadku gdy finansowanie Projektu nie polega na emisji Instrumentów Finansowych. W przypadkach, o których mowa w poprzednim zdaniu Spółka zobowiązana jest do przekazania Operatorowi Serwisu celem publikacji w Serwisie, oświadczenia o dojściu emisji Instrumentów Finansowych będących przedmiotem Oferty do skutku oraz o objęciu Instrumentów Finansowych przez Inwestorów lub też o zakończeniu procesu finansowania innego rodzaju.

19. Postanowienie ust. 18 ani żadne inne postanowienie Regulaminu nie może ograniczać ani zawężać interpretacji innych warunków prawnych i umownych, które mogą wynikać z prawa lub z umów takich jak umowa Operatora Serwisu ze Spółką lub z umów których stroną jest bank lub inna instytucja uczestnicząca w procesie realizowania płatności dokonywanych przez Inwestorów, a od spełnienia których może zależeć uzyskanie przez Spółkę nieograniczonego prawa do dysponowania środkami pieniężnymi pozyskanymi w następstwie realizacji finansowania Projektu.

§ 12. WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZOWANIA FINANSOWANIA. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WSZELKICH FORM FINASOWANIA

1. Inwestor jest uprawniony do udzielenia finansowania na rzecz dowolnego Projektu Spółki prezentowanego w Serwisie internetowym.

2. Spółka jest uprawniona do pozyskiwania środków finansowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Spełnienie przez Inwestora na rzecz Spółki świadczenia pieniężnego w wykonaniu zobowiązania powstałego w stosunku pomiędzy Inwestorem a Spółką następuje przy udziale Krajowej Izby Rozliczeniowej Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000113064.

4. Operator Serwisu w stosunku do Inwestorów oraz Spółek świadczy jedynie usługi wskazane w art. 6 pkt 10) Ustawy o usługach płatniczych, to jest usługi techniczne, wspierające świadczenie usług płatniczych i nie wchodzi on w posiadanie środków pieniężnych będących przedmiotem transakcji płatniczej.

5. Inwestorzy dokonujący finansowania na rzecz realizowanego przez Spółkę Projektu, przekazują Spółce przy wykorzystaniu rozwiązań technicznych i organizacyjnych dostarczanych przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A., środki pieniężne w walucie PLN lub EURO.

6. Gromadzenie środków finansowych w ramach procesu finansowania Projektu odbywa się drogą elektronicznych płatności na odległość, dokonywanych przy wykorzystaniu infrastruktury Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. bezpośrednio na rzecz Spółki poprzez przelew środków pieniężnych na rachunek powierniczy lub zastrzeżony Spółki.

7. O ile nie zawarto umowy o prowadzenie rachunku zastrzeżonego, Spółka jest zobowiązana do zawarcia z Inwestorem umowy powierzenia środków (umowy powierniczej) z datą pewną oznaczona przy pomocy znacznika czasu (art. 81 par. 2 pkt 3 k.c.), w wyniku realizacji której Inwestor dokona powierzenia Spółce środków pieniężnych. Kwalifikowany znacznik czasu nadawany jest przy wykorzystaniu metod kryptograficznych Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. Jeżeli w procesie dokonywania płatności, z przyczyn technicznych umowie powierzenia środków nie zostanie nadany kwalifikowany znacznik czasu, umowa będzie uznana za niezawartą a środki zostaną zwrócone na rachunek Inwestora. Poza szczególnymi przypadkami, w których umowa powierzenia środków może być zawarta w formie dokumentu, umowa ta zawierana jest w formie dokumentowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

8. Zgodnie z ust. 4 i 5 w procesie transferu środków pieniężnych, jaki dokonywany jest w ramach działań związanych ze spełnieniem przez Inwestora na rzecz Spółki świadczenia pieniężnego bądź w związku ze zwrotem przez Spółkę środków przekazanych przez Inwestora na rzecz danego Projektu, Operator Serwisu w żadnym momencie nie gromadzi tych środków na własnym rachunku bankowym ani na jakimkolwiek rachunku płatniczym prowadzonym przez niego lub dla niego przez dostawcę usług płatniczych.

9. Dla zapewnienia właściwego zarządzania serwisem internetowym Operator Serwisu ma możliwość uzyskiwania informacji o stanie środków zgromadzonych na rachunku powierniczym bądź zastrzeżonym Spółki, przy wykorzystaniu aplikacji klientowskiej umożliwiającej wyłącznie pasywny dostęp do takich informacji, udostępnionej przez bank prowadzący rachunek.

10. Po zakończeniu Oferty, Spółka zobowiązana jest do podjęcia wszelkich działań, jakie są lub okażą się niezbędne do przeniesienia Instrumentów Finansowych lub udziałów w Spółce lub innych instrumentów (środków) finansowania na Inwestora, w tym w szczególności do złożenia odpowiednich oświadczeń woli i zawarcia z Inwestorem umowy objęcia udziałów lub akcji w kapitale zakładowym Spółki (o ile umowy takie nie zostały zawarte w toku dokonywania zapisu przez Inwestora), a także realizacji czynności związanych z dokonaniem skutecznej rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego bądź zmiany umowy spółki.

11. Niezgłoszenie do rejestracji albo niezarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego bądź zmiany umowy spółki przez sąd w terminie, o którym mowa w art. 431 § 4 (w przypadku spółki akcyjnej) lub 256 § 3 z zw. z art. 169 (w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) Kodeksu Spółek Handlowych stanowi przesłankę powstania obowiązku zwrotu wkładów dokonanych przez Inwestorów na rzecz Projektu Spółki.

12. W przypadku każdej sytuacji określonej w niniejszym Regulaminie, której konsekwencją jest konieczność dokonania zwrotu Inwestorowi środków wpłaconych przez niego z tytułu finansowania Projektu Spółki, koszt zwrotu środków pieniężnych w wysokości określonej w umowie zawieranej pomiędzy Inwestorem a Spółką ponosi Inwestor.

§ 13. WARUNKI FINANSOWANIA PROJEKTÓW POPRZEZ EMISJĘ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

1. Spółka może dysponować środkami finansowymi pozyskanymi w wyniku przeprowadzonej Oferty Instrumentów Finansowych po jej uznaniu za zakończoną sukcesem oraz:

1) w przypadku spółek publicznych - po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym;

2) w przypadku spółek niepublicznych – po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym, a ponadto w przypadku akcji imiennych, po dokonaniu wpisu do księgi akcyjnej prowadzonej przez zarząd spółki,

3) w przypadku spółek dokonujących emisji dłużnych Instrumentów Finansowych – po dokonaniu dematerializacji tych Instrumentów w związku z wprowadzeniem ich do obrotu zorganizowanego, lub po złożeniu do właściwego podmiotu prowadzącego rejestr posiadaczy obligacji, lub po wydaniu dokumentów obligacji, zgodnie z Ustawą o obligacjach.

2. Przez udzielenie finansowania na rzecz danego Projektu należy rozumieć złożenie zapisu na Instrumenty Finansowe będące przedmiotem Oferty Spółki oraz opłacenie tego zapisu poprzez dokonanie przez Inwestora wpłaty kwoty pieniężnej w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby udziałów, na które został złożony zapis i ceny emisyjnej jednego udziału.

3. W przypadku udzielania finansowania na rzecz Projektu, który przewiduje emisję akcji Inwestor jest zobowiązany do złożenia Spółce zapisu. Zapis na Instrumenty Finansowe będące przedmiotem Oferty, składany jest poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zapisu opracowanego przez Spółkę i dostępnego w Sekcji Internetowej Spółki. Formularz wypełniany jest przez Inwestora w dwóch egzemplarzach - jeden egzemplarz przeznaczony jest dla Inwestora jako subskrybenta, drugi dla spółki jako emitenta. Wydruk podpisanego elektronicznego formularza zapisu, zawierającego informację o jego opłaceniu, kierowany jest drogą pocztową na adres siedziby Spółki do dnia wskazanego w Dokumencie Ofertowym. Zapis jest ważnie złożony po potwierdzeniu zapisu w elektronicznym formularzu zapisu, dokonaniu przelewu środków zgodnie z procedurą, o której mowa w § 12 oraz po dostarczeniu oryginału formularza zapisu do siedziby Spółki.

4. Spółka może ustalić minimalną wysokość kwoty finansowania udzielanego na rzecz Projektu przez jednego Inwestora jako wartość stanowiącą wielokrotność ceny emisyjnej jednego udziału.

5. O kolejności i skuteczności złożonych przez Inwestorów zapisów rozstrzyga zasada pierwszeństwa złożenia zapisów i dokonania wpłat zgodnie z procedurą, o której mowa w § 12.

6. Złożenie przez Inwestora zapisu na Instrumenty Finansowe będące przedmiotem Oferty Spółki może być poprzedzone zawarciem umowy inwestycyjnej. Umowa Inwestycyjna jest zawierana wyłącznie pomiędzy Spółką a Inwestorem. Operator Serwisu nie jest stroną umowy inwestycyjnej i nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania stron tej umowy, a tryb jej zawarcia nie jest regulowany Regulaminem.

7. Potwierdzenie złożenia zapisu na Instrumenty Finansowe będące przedmiotem Oferty Spółki, zostanie przekazane Inwestorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w toku rejestracji adres e-mail.

8. Zasady dotyczące przydziału Instrumentów Finansowych będących przedmiotem Oferty Spółki powinny zostać określone szczegółowo i przejrzyście w Dokumencie Ofertowym, Dokumencie Informacyjnym lub Memorandum Informacyjnym z tym zastrzeżeniem że zarówno treść jak i cel tych zasad nie mogą być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i charakterem stosunku prawnego wynikającego z umowy objęcia akcji.

9. Termin realizacji przez Spółkę obowiązku wydania Instrumentów Finansowych powinien zostać określony w Dokumencie Ofertowym, Dokumencie Informacyjnym lub Memorandum Informacyjnym.

10. W przypadku gdy Spółka po upływie terminu do składania zapisów na Instrumenty Finansowe będące przedmiotem jej Oferty, opublikuje w Sekcji Spółki aneks do dokumentów udostępnionych w Sekcji Spółki w związku z prowadzoną emisją Instrumentów Finansowych, Inwestor może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu.

11. Prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przysługuje, jeżeli aneks jest publikowany w związku z istotnymi błędami w treści udostępnionych w Sekcji Spółki dokumentów lub w związku z czynnikami mogącymi wpłynąć na cenę Instrumentów Finansowych, o których Spółka powzięła wiadomość po upływie terminu do składania zapisów na Instrumenty Finansowe będące przedmiotem jej Oferty.

12. Uchylenie się od skutków prawnych złożonego zapisu następuje przez oświadczenie skierowane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Spółki, w terminie 2 dni roboczych od dnia opublikowania aneksu w Serwisie internetowym.

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 11 kwota wpłacona przez Inwestora w wykonaniu zapisu na Instrumenty Finansowe będące przedmiotem Oferty Spółki podlega zwrotowi.

14. W przypadku przerwania Oferty Spółki na podstawie decyzji Spółki, a także w przypadku niedojścia emisji do skutku, następuje odwołanie Oferty, a kwoty wpłacone przez Inwestorów w wyniku złożonych zapisów podlegają zwrotowi.

15. W przypadkach, o których mowa w ust. 13 i 14 zwrot środków pieniężnych wpłaconych przez Inwestorów na rzecz Spółki w związku z udzielanym jej finansowaniem na realizację prowadzonego przez nią Projektu, rozumiany jako uznanie środków na rachunku Inwestora, wykonywany jest przy wykorzystaniu rozwiązań technicznych i organizacyjnych dostarczanych przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.

§ 14. WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZOWANIA PROJEKTÓW PRZEZ PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ ZASADY UDZIELANIA FINANSOWANIA NA RZECZ TYCH PROJEKTÓW

1. Oprócz definicji uwzględnionych w § 2 niniejszego Regulaminu, w odniesieniu do warunków realizowania Projektów przez Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i zasad udzielania finansowania na rzecz tych Projektów wprowadza się następujące dodatkowe definicje:

1) Oferta Objęcia Udziałów – ogół działań podejmowanych w związku z pozyskiwaniem finansowania na rzecz Projektu realizowanego przez Spółkę poprzez zapewnienie potencjalnym Inwestorom możliwości objęcia jej Udziałów;

2) Udziały - udziały w kapitale zakładowym Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzone w celu ich objęcia przez Inwestorów;

2. Do akceptacji Projektów Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, zakresu wymaganej dokumentacji oraz zasad dotyczących prezentowania projektów w Serwisie Internetowym, mają zastosowanie przepisy § 11 niniejszego Regulaminu.

3. Pozyskiwanie finansowania przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością odbywa się poprzez utworzenie nowych Udziałów w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz objęcia tych Udziałów przez Inwestorów.

4. Inwestorzy dokonują wpłat na udziały Spółki bezpośrednio na rachunek powierniczy lub zastrzeżony Spółki przy wykorzystaniu rozwiązań technicznych i organizacyjnych dostarczanych przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A., o których mowa w § 12 niniejszego Regulaminu. Inwestor dokonując wpłaty zawiera ze Spółką umowę powierzenia środków.

5. Uzyskanie przez Spółkę pełnej możliwości dysponowania środkami pochodzącymi z wpłat dokonanych na udziały Spółki przez Inwestorów następuje po:

1) opłaceniu przez Inwestorów wskazanej przez Spółkę w Dokumencie Ofertowym liczby udziałów,

2) przekazaniu przez Spółkę Operatorowi Serwisu w formie elektronicznej na adres support@eemarketplace.com lub papierowej na adres siedziby Operatora Serwisu aktu notarialnego zawierającego protokół zgromadzenia wspólników, na którym podjęta została uchwała dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych udziałów,

3) złożeniu przez Inwestora oświadczenia o przystąpieniu do Spółki i objęciu udziałów Spółki oraz

4) po spełnieniu innych warunków określonych w umowach z bankiem prowadzącym rachunek powierniczy lub zastrzeżony dla Spółki.

6. W przypadku zakończenia prowadzenia działań związanych z pozyskiwaniem finansowania przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, gdy jednocześnie do chwili zakończenia tych działań została opłacona wskazana przez Spółkę w Dokumencie Ofertowym liczba udziałów, w terminie 7 dni roboczych od dnia ziszczenia się ostatniego z warunków, o których mowa w ust. 5 powyżej, Inwestor składa Spółce oświadczenie o przystąpieniu do Spółki i objęciu opłaconych udziałów Spółki w liczbie odpowiadającej opłaconym zapisom .

7. W terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego i objęciu udziałów przez Inwestorów, władze Spółki są zobowiązane do złożenia wniosku o zmianę danych do KRS w celu zarejestrowania podwyższenia kapitału. Po otrzymaniu postanowienia sądu rejestrowego w przedmiocie rejestracji podwyższenia kapitału, Operator Serwisu przekazuje właściwą informację do wszystkich Inwestorów załączając skan postanowienia sądu.

8. W przypadku nie dojścia finansowania do skutku, Spółka zobowiązana jest do zwrotu Inwestorom wpłat dokonanych na udziały zgodnie z warunkami określonymi w umowach z bankiem w przedmiocie prowadzenia rachunku powierniczego lub zastrzeżonego.

9. W kwestiach nieuregulowanych w przepisach niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio, przepisy dotyczące procesu zapisywania się i opłacania zapisów na instrumenty finansowe, o których mowa w § §12 i 13.

§ 15. PROCES FINANSOWANIA INNEGO RODZAJU NIŻ PRZEZ EMISJĘ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH LUB PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Do procesu finansowania nie polegającego ani na emisji instrumentów finansowych, ani na podwyższeniu kapitału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stosuje się postanowienia § 12-14, z tym że w razie wątpliwości stosowanie jest odpowiednie. Inne lub szczególne warunki uczestnictwa w finasowaniu Projektu znajdują odzwierciedlenie w umowie zawieranej między Operatorem Serwisu i Spółką, której postanowienia określające zasady uczestnictwa w Projekcie przez Inwestorów i związane z nim ich prawa Spółka publikuje w obszarze internetowym zarządzanym przez siebie, dedykowanym danemu Projektowi.

§ 15. RYZYKO INWESTYCYJNE

1. Inwestor przyjmuje do wiadomości, że każdy Projekt podlega ryzyku i prawom rynku, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej, w szczególności każdy Projekt może przynieść zysk w wysokości mniejszej niż zakładany lub określany przez Spółkę, a w skrajnych sytuacjach może dojść do niezrealizowania założonych przez Inwestora celów inwestycyjnych lub nawet utraty części lub całości zainwestowanego przez Inwestora kapitału.

2. Operator Serwisu dokonuje selekcji Spółek i Projektów w oparciu o dokładną ocenę jakościową poszczególnych przedsięwzięć w celu zweryfikowania zasadności podstawowych koncepcji biznesowych i potwierdzenia ich atrakcyjności inwestycyjnej, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powodzenie Projektów, jak również za działalność i perspektywy rozwoju Spółek realizujących Projekty, jak też nie jest podmiotem zobowiązanym do udzielenia rekompensaty Inwestorom w przypadku szkód powstałych w związku z realizacją Projektu lub przystąpieniem do Spółki realizującej Projekt w wyniku objęcia jej udziałów.

3. Spółka będąca Projektodawcą ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść materiałów i dokumentów związanych z Projektem udostępnionych za pośrednictwem Serwisu internetowego. Jednocześnie Spółka jest podmiotem gwarantującym zgodność tych informacji ze stanem faktycznym i prawnym.

4. Wycofanie się z Projektu po objęciu udziałów w Spółce realizującej Projekt, w szczególności poprzez sprzedaż tych udziałów, może być utrudnione z uwagi na możliwy brak płynności tych udziałów na rynku.

§ 16. ZASADY KOMUNIKACJI ORAZ OBOWIĄZKI SPÓŁEK W RAMACH RELACJI INWESTORSKICH

1. Od dnia rozpoczęcia składania zapisów na Instrumenty Finansowe bądź inne instrumenty służące pozyskaniu finansowania będące przedmiotem Oferty, Spółka zobowiązana jest do publikowania w zarządzanym przez siebie obszarze internetowym służącym prezentacji Projektu, informacji bieżących i okresowych.

2. W formie raportu bieżącego Spółka przekazuje informacje dotyczące istotnych zdarzeń, zawartych umów i transakcji, które miały miejsce od dnia rozpoczęcia składania zapisów na Instrumenty Finansowe bądź inne instrumenty (środki) służące pozyskaniu finansowania będące przedmiotem Oferty, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku spółek publicznych informacje te powinny być przekazane w pierwszej kolejności zgodnie z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i za pośrednictwem właściwych systemów przekazywania informacji.

3. W formie raportów okresowych Spółka przekazuje raporty kwartalne i roczne, zawierające sprawozdania finansowe sporządzone za właściwe okresy.

4. Informacje bieżące i okresowe, o których mowa odpowiednio w ust. 2 i 3, powinny:

1) zawierać informacje odzwierciedlające specyfikę opisywanej sytuacji w sposób prawdziwy, rzetelny i kompletny,

2) być sporządzone w sposób umożliwiający inwestorom ocenę wpływu przekazywanych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową emitenta lub na wycenę oferowanych Instrumentów Finansowych bądź innych instrumentów (środków) służących pozyskaniu finansowania.

5. Obowiązek przekazywania informacji bieżących i okresowych, o których mowa odpowiednio w ust. 2 i 3, ustaje z upływem okresu 12 miesięcy od dnia przekazania przez Spółkę zawiadomienia o dojściu do skutku emisji Instrumentów Finansowych bądź innych instrumentów (środków) służących pozyskaniu finansowania i ich przydziale lub przeniesieniu na Inwestorów, chyba że w okresie 36 miesięcy od tego zdarzenia Spółka planuje zwrócenie się do Operatora Serwisu o zakwalifikowanie do procesu finansowania kolejnego Projektu.

6. Informacje bieżące i okresowe, o których mowa odpowiednio w ust. 2 i 3 przekazywane są w języku polskim albo w języku angielskim lub w obu wersjach językowych. Przed dniem rozpoczęcia składania zapisów na Instrumenty Finansowe bądź inne instrumenty (środki) służące pozyskaniu finansowania będące przedmiotem Oferty Spółki, Spółka zobowiązana jest do przekazania informacji dotyczącej wyboru języka publikacji informacji bieżących i okresowych w Serwisie.

7. Informacja dotycząca wyboru języka publikowana jest w Sekcji Spółki jako pierwsza informacja bieżąca Spółki. Każda zmiana w zakresie wyboru języka publikacji informacji wymaga przekazania przez Spółkę właściwego raportu bieżącego, określającego m. in. dzień, z jakim nastąpi zmiana języka przekazywanych informacji.

8. Szczegółowe warunki i tryb prowadzenia przez Spółkę relacji inwestorskich określa umowa miedzy Spółką a Operatorem Serwisu.

§ 17. ZMIANA REGULAMINU

1. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie i załącznikach stanowiących integralną część Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny, w tym w szczególności takiej jak:

1) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na świadczenie Usług przez Operatora Serwisu,

2) rozszerzenie zakresu Usług oferowanych przez Operatora Serwisu,

3) zmiana rozwiązań technicznych lub technologicznych stosowanych przez Operatora Serwisu.

2. Operator Serwisu jest zobowiązany do powiadomienia Użytkowników o planowanej zmianie Regulaminu oraz do udostępnienia treści nowego regulaminu w Serwisie na co najmniej 7 (siedem) dni przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.

4. Powiadomienie Użytkowników o planowanej zmianie Regulaminu następuje poprzez ogłoszenie zamieszczane w Serwisie (dla wszystkich Użytkowników Serwisu) oraz poprzez skierowanie właściwego zawiadomienia pocztą elektroniczną na adresy e-mail wskazane przez Użytkowników w procesie rejestracji w Serwisie.

§ 18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną i Kodeksu Spółek Handlowych, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują właściwość innego prawa.

2. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania sporów wynikających z korzystania przez Użytkowników z Serwisu, jest sąd właściwy dla siedziby Operatora Serwisu. Powyższe nie ma zastosowania do sporów, w których właściwość sądu regulują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

print btn pdf download btn

Załącznik Nr 1 do Regulamin Systemu Finansowania Kapitałowego i Serwisu Internetowego Emerging Europe Marketplace

Polityka prywatności

Systemu Finansowania Kapitałowego i Serwisu Internetowego
Emerging Europe Marketplace
www.eemarketplace.eu

§1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy dokument opisuje zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.eemarketplace.com.

2. W zakresie, w jakim nie wynika to z bezpośredniego opisu w niniejszej Polityce Prywatności, dla interpretacji terminów stosuje się definicje określone w Regulaminie.

3. Szanując prawo do prywatności Użytkowników Serwisu internetowego oraz dbając o właściwą ochronę ich danych osobowych Operator Serwisu Internetowego stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne, a także podejmuje wszelkie niezbędne działania wynikające z obowiązującego prawa, w tym w szczególności z przepisów:

1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

2) Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000),

3) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),

4) Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).

4. Bezpieczeństwo danych podczas korzystania z Serwisu internetowego jest zapewniane poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (Secure Sockets Layer), gwarantującego poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet, a także integralność tych danych, co oznacza że pozostają one niezmienione podczas przesyłania.

5. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają zastosowanie do Użytkowników i Zarejestrowanych Użytkowników Serwisu internetowego.

§ 2. Administrator Danych Osobowych i przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest spółka pod firmą Emerging Europe Marketplace Spółka z graniczoną odpowiedzialnością (również Operator Serwisu) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Adama Branickiego 17, 02-972 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000754584, NIP 9512471730.

2. W związku z korzystaniem z Serwisu internetowego przez Użytkownika, Operator Serwisu Internetowego jako Administrator Danych Osobowych przechowuje zapytania „http” kierowane do serwera, natomiast przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dane uzyskane w ten sposób nie są wykorzystywane do identyfikacji tożsamości osób przeglądających stronę internetową Serwisu.

3. W związku z korzystaniem z Serwisu internetowego przez Zarejestrowanego Użytkownika Operator Serwisu Internetowego jako Administrator Danych Osobowych przechowuje dane określone w Rozdziale II, § 5 Regulaminu udostępnione mu podczas rejestracji Użytkownika w Serwisie internetowym.

4. Udostępnienie danych, o których mowa w ust. 3 jest dobrowolne i jednocześnie konieczne do korzystania z Serwisu internetowego w zakresie funkcjonalności, które wymagają udostępnienia tych danych. Zarejestrowany Użytkownik w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i aktualizowania.

5. Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się do zachowania należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych wyłącznie w celach związanych z prawidłową realizacją Usług, o których mowa w Regulaminie, w zakresie wynikającym ze zgody wyrażonej przez Użytkownika.

7. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików „cookies”. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez Administratora Danych Osobowych z plików „cookies” przedstawione są w § 3 niniejszej Polityki Prywatności.

8. Dane osobowe Zarejestrowanych Użytkowników przechowywane są przez okres posiadania Konta w Serwisie internetowym lub przez okres niezbędny do zakończenia współpracy biznesowej. Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo do przechowywania danych po usunięciu przez Użytkownika Konta w Serwisie lub po zakończeniu współpracy biznesowej na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń lub jeżeli przepisy krajowe, unijne bądź przepisy prawa międzynarodowego obligują Administratora Danych Osobowych do retencji takich danych.

9. Administrator Danych Osobowych nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom niż podmioty upoważnione na podstawie właściwych przepisów prawa.

10. Administrator Danych Osobowych może być zobowiązany do ujawniania informacji o Użytkowniku osobom trzecim w przypadku, gdy ich ujawnienie jest wymagane przez prawo, w szczególności na żądanie właściwych organów państwowych.

11. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych jest właściwa zgoda wyrażona przez Użytkowników, jak również przesłanki określone w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:

1) umożliwienia Użytkownikom korzystania z funkcjonalności Serwisu internetowego,

2) realizacji Usług, o których mowa w Regulaminie,

3) realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów i marketingu bezpośredniego.

12. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia, z zastrzeżeniem warunków wynikających z właściwych przepisów prawa.

13. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

14. Pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych powinny być kierowane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email Operatora Serwisu: support@eemarketplcace.com.

§ 3. Pliki „cookies”

1. Administrator Danych Osobowych nie gromadzi w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”, które w rozumieniu art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, są plikami tekstowymi i jako dane informatyczne przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika.

2. Pliki „cookies” zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer IP.

3. Pliki „cookies” wykorzystywane są przez Administratora Danych Osobowych w celu:

1) zarządzania Serwisem Internetowym, w tym do podejmowania działań związanych z ułatwieniem Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania, a także ulepszaniem struktury i zawartości Serwisu internetowego,

2) stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa.

4. W ramach Serwisu internetowego Administrator Danych Osobowych wykorzystuje następujące rodzaje plików „cookies”:

1) „sesyjne” - przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

2) „stałe” - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;

3) „wydajnościowe” - umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

4) „niezbędne” - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;

5) „funkcjonalne” - umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;

6) „własne” - zamieszczane przez Operatora Serwis Internetowego;

7) „zewnętrzne” - pochodzące z witryn zewnętrznych.

5. Dane pochodzące z plików „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkownika i nie są wykorzystywane do określenia jego tożsamości. Zakres informacji zbieranych automatycznie przy wykorzystaniu plików „cookies” zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia plików „cookies” poprzez zmianę ustawień w wykorzystywanej przeglądarce internetowej.

6. Wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

print privacy icon icon pdf btn